Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Chrzest

Informacje ogólne.

Sakramentu Chrztu Św. udziela się w kościele parafialnym w każdą (z wyjątkami) II i IV niedzielę miesiąca w czasie Mszy Św. o godz. 10:30

Terminy Mszy Św. chrzcielnej w roku 2019: 10.03; 24.03; 14.04; 22.04 (Poniedziałek Wielkanocny); 28.04; 05.05; 26.05; 09.06; 23.06; 14.07; 28.07; 11.08; 25.08; 08.09; 22.09; 13.10; 27.10; 10.11; 24.11; 08.12; 26.12 (drugi dzień Świąt)

Rodzice dziecka:

  1. Zgłaszają się do kancelarii parafialnej, celem sporządzenia aktu chrztu św. nie wcześniej!!! niż na dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu dziecka, przynoszą ze sobą odpis aktu urodzenia z USC.
  2. Uczestniczą obowiązkowo w konferencji przygotowującej do chrztu św. (sobota przed II i IV niedzielą miesiąca o godz. 19:00).
  3. Przystępują do Sakramentu Pokuty.
  4. Nie można udzielać sakramentu chrztu św. małym dzieciom bez faktycznej wiedzy rodziców lub wbrew ich woli.
  5. Jeśli rodzice dziecka żyją w związku cywilnym, kapłan powinien doprowadzić ich do zawarcia małżeństwa sakramentalnego przed chrztem dziecka. W wypadku, gdy rodzice żyją bez ślubu kościelnego z powodu przeszkód kanonicznych, należy żądać oświadczenia od rodziców dziecka i chrzestnych, że zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej.

Bierzmowanie

Przygotowanie kandydatów
Według nauki Kościoła, przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie ochrzczonego do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego. Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej. Na tej ostatniej spoczywa szczególna odpowiedzialność za przygotowanie kandydatów do bierzmowania.

Przygotowanie do Bierzmowania w czasie epidemii

Najświętszy Sakrament - Eucharystia

INFORMACJE OGÓLNE
Do Komunii św. może przystąpić każdy, kto jest w stanie łaski uświęcającej (bez grzechu ciężkiego). Istnieje zatem dogodna możliwość przyjęcia Komunii św. podczas każdej Mszy św. sprawowanej codziennie w kościele. Zachęcamy również do praktykowania tzw. „Komunii duchowej” (pragnienie przyjęcia Pana Jezusa) szczególnie te osoby, które w chwili obecnej mają przeszkody do przyjęcia Komunii św. w sposób sakramentalny.

Pokuta - spowiedź święta

INFORMACJE OGÓLNE

Do Sakramentu Pokuty i Pojednania można przystąpić codziennie przed Mszą św.

W I piątek miesiąca spowiedź jest od godz. 6:30, od 16:00 i od 17.30. Dzieciom odprawiającym I piątki miesiąca przypominamy, że samo przystąpienie do spowiedzi i uzyskanie podpisu księdza nie wystarcza do skorzystania z obietnic jakie dał Pan Jezus; konieczne jest przyjęcie w tym dniu Komunii św.

Rachunek sumienia człowieka współczesnego
Rachunek sumienia dla młodzieży

Świadectwo Cataliny Rivas, boliwijskiej mistyczki, która słyszała głos Jezusa i spisywała Boże przesłania dla całego świata.

*  *  *

Namaszczenie chorych

Informacje ogólne

Sakrament Namaszczenia Chorych udzielany jest najczęściej przy okazji I piątku miesiąca, gdy kapłan odwiedza chorych. W nagłej potrzebie - w każdej chwili.

Kapłaństwo

Informacje ogólne

Sakrament Kapłaństwa udzielany się najczęściej w miejscach związanych z formacją alumnów a więc w seminariach duchownych. Księża posługujący w naszej parafii otrzymali go w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach.

*  *  *

REFLEKSJA
Przez sakrament chrztu stajemy się członkami Kościoła - ludu Bożego i Mistycznego Ciała Chrystusa. Przez sakrament bierzmowania Zbawiciel wyznacza nam i równocześnie uzdalnia nas do nowych zadań związanych z budowaniem Kościoła. Podobnie i sakrament święceń kapłańskich, uzdalnia do bardzo ważnej dla życia i wzrostu Kościoła posługi, przez którą równocześnie oddawana jest chwała Bogu.
Kapłaństwo to władza i funkcja pośredniczenia miedzy Bogiem a ludźmi, związana z urzędem kapłana.

Małżeństwo

INFORMACJE OGÓLNE

Sakrament Małżeństwa udzielany się naszym kościele najczęściej w sobotę ale także w święta - a więc w dniach i godzinach wskazanych przez narzeczonych.

KATECHEZY – PORADNIE – ŚLUB
- informacje dla narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa wdr.diecezja.pl

Przygotowanie do małżeństwa
W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego (datę ślubu można ustalić wcześniej).

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa